Adatkezelési tájékoztató

Ez az adatkezelési tájékoztató az Európai Unió kapcsolódó rendelete az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, (továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabály az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) rendelkezései alapján készült.

Az adatkezelési tájékoztató célja
Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy a weboldal szolgáltatásainak felhasználói pontos tájékoztatást kapjanak arról, hogy a személyes adataikat kik és milyen módon kezelik és használják fel, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogok illetik meg őket.

Adatkezelési nyilatkozat
A szivfa. hu weboldal szolgáltatását igénybe vevő ügyfeleinek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, megőrzi azok bizalmas jellegét és megteszi mindazon technikai és szervezeti intézkedéseket, amelyek elsősorban a GDPR és az Info tv. rendelkezéseinek megfelelően szükségesek.

A GDPR 13. cikke alapján az adatkezelő az alábbi tájékoztatást adja:

Az adatkezelők adatai
Cégnév: Horváth Ágnes Nóra (Szívfa) E.V.
Székhely: 1117 Budapest, Nádorliget utca 7/D.

 E-mail cím: szivfa@gmail.com

 Web lap: www.szivfa.hu

 Adatvédelmi tisztviselője
Az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem köteles.

Adatvédelmi és adatkezelési kérelmek
Adatvédelemmel kapcsolatos kérelmek és panaszok az alábbi postacímre: 1117 Budapest, Nádorliget utca 7/D.. vagy a szivfa@gmail.com e-mail címre küldhetők. Az adatkezelő a kérelmeket és panaszokat a legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 30 nap alatt a levélben megjelölt címre válaszolja meg.

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozást a lent megjelölt személyek végeznek.

Adattovábbítás külföldre: nem történik.

Adatkezelési célok
A weblap szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevők adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából;

Marketingtevékenység a lehetséges ügyfelek számára;

Ügyfelek megkereséseinek a teljesítése

Személyi biztonság

Belső adminisztráció könnyítése

A személyes adatok felhasználásának jogalapja

A hatályos számviteli szabályoknak megfelelő számla kiállítása GDPR 6. cikk (1). bekezdés c) alapján.

Kapcsolattartás GDPR 6. cikk (1). bekezdés f) alapján.

Marketing tevékenység, marketing célból közösségi (facebook) oldal is üzemel, ahol azonban önálló profilalkotás, adatbázis létrehozatala nem történik GDPR 6. cikk (1). bekezdés a) alapján.

On-line regisztráció GDPR 6. cikk (1). bekezdés b) alapján.

Az adatkezelés időtartama

Számlakiállításhoz szükséges adatok és számlák eredeti példányai 8 év.

Kapcsolattartás alapjául szolgáló adatok 1 év a kapcsolat fennállásának megszűnésétől.

Szerződés létesítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatok 5 és a szerződés megszűnésétől.  

Az adatkezelés módja

A személyes adatok tárolása és kezelése informatikai eszközökkel, számítógépen történik.

Az adatkezelés számítógépes környezete

Windows operációs rendszer

WordPress honlapkészítő rendszer

A tárolt adatok védelmének eszközei: vírus védelmi program és  erős jelszó

Incidenskezelés

Az adatvédelmi incidens fogalma: adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatkezelő intézkedései incidens észlelése esetén:

az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál;

ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről;

az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.

Az érintettet nem kell az adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha

az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták (különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat);

az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. (Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. Pl. sajtóközlemény kiadása)

Az illetékes hatóság utasíthatja az adatkezelőt, hogy tájékoztassa az érintettet az adatvédelmi incidensről a GDPR 58. cikk (2) bekezdés, e) alapján.

Az adatkezelés érintettjeinek jogai

A személyes adatkezeléssel érintetteket a jogszabályok alapján az alábbi jogok illetik meg:

  • hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
  • kiigazítás joga (amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása);
  • törlés joga (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
  • az adat kezelésének korlátozása;
  • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
  • személyes adatok harmadik személy szolgáltató számára történő átadásának engedése, vagy ennek megtiltása;
  • bármely, az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése;
  • tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Az érintettek jogorvoslati fórumai

Adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Az adatvédelmi perek az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatók.

Adatkezelések nyilvántartása a GDPR 30. cikk alapján.

Tevékenység

Kezelt adatok

Adatkezelési cél

Adatkezelés jogalapja

Adattovábbítás

Adattárolás módja és

időtartama

Számviteli bizonylat kiállítása

Név, lakcím, adószám

A szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó számla kiállításához a hatályos vonatkozó szabályok szerint

GDPR 6. cikk (1). bekezdés c)

nincs

8 év

Kapcsolattartási adatok

Név, telefonszám,

e-mail cím

Egyeztetések, lemondások

GDPR 6. cikk (1). bekezdés a)

nincs

1 év

Hírlevél küldés

Név, e-mail cím

Tájékoztatás, új szolgáltatás ajánlása

GDPR 6. cikk (1). bekezdés a)

nincs

Visszavonásig, legfeljebb 3 évig

Panaszkezelés

Név, telefonszám,

 e-mail cím

Panaszeljárás lefolytatása, ügyfél tájékoztatása

GDPR 6. cikk (1). bekezdés c)

nincs

1 év

 

 

Budapest, 2021.május 29.